لیست مقالات

مقالات خود را انتخاب کنید و کد مخصوص آنها را توسط فرم درخواست مقاله برای ما ارسال کنید.

اعضای موسسه می توانند ماهانه ۳ مقاله را به صورت رایگان دریافت کنند و برای بیشتر از این حد باید مبلغ هر مقاله را پرداخت و شماره فیش پرداخت را در قسمت مخصوص در فرم وارد کنند.( مبلغ هر مقاله برای اعضا: ۲۵.۰۰۰ ریال)

افراد غیر عضو برای هر مقاله مبلغ آن را پرداخت و شماره فیش را در فرم درخواست وارد کنند.

لیست مقالات دندانپزشکی

برای دیدن بخش دوم لیست مقالات اینجا را کلیک کنید.

 

برای دریافت مقالات از فرم درخواست مقاله و وارد کردن کد هر مقاله استفاده کنید.

 

 


 

Persian Gulf Smile Award